Algemene Voorwaarden

DMB Meijers Bouw – Werkzaam in pannendaken. Nieuwbouw en Renovatie. Via aannemers, particulier en woningbouw. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van DMB Meijers Bouw.

Laatst gewijzigd op: 17 December 2023

 • Definities
  • Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
  • DMB Meijers Bouw, gevestigd aan Massenweg 30 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73212857, ook te vinden op: www.dakwerkgelderland.nl.
  • Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.
  • Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  • Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  • Offerte: een schriftelijk aanbod van DMB Meijers Bouw.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met DMB Meijers Bouw een Overeenkomst heeft gesloten.
  • Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan DMB Meijers Bouw zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
  • Partij(en): DMB Meijers Bouw en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
  • Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
  • Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
  • Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Toepasselijkheid en interpretatie
  • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en DMB Meijers Bouw, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met DMB Meijers Bouw heeft aanvaard.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
  • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Totstandkoming van de Overeenkomst
  • Alle Offertes en andere aanbiedingen van DMB Meijers Bouw zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van DMB Meijers Bouw en het voldoen aan de daarbij door DMB Meijers Bouw gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DMB Meijers Bouw onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  • Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • DMB Meijers Bouw zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start DMB Meijers Bouw direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt DMB Meijers Bouw Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  • Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door DMB Meijers Bouw te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DMB Meijers Bouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan DMB Meijers Bouw worden verstrekt.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DMB Meijers Bouw het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
  • DMB Meijers Bouw is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.
 • Duur en einde van de Overeenkomst
  • De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Diensten.
  • Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van twee weken. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
  • Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor DMB Meijers Bouw uit de opzegging voortvloeien. DMB Meijers Bouw zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door DMB Meijers Bouw te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die DMB Meijers Bouw over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
  • DMB Meijers Bouw mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
 • Opdrachtgever failliet is verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 • De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
  • Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.
 • Prijs en betaling
  • Opdrachtgever betaalt DMB Meijers Bouw het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door DMB Meijers Bouw genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
  • Alle door DMB Meijers Bouw genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
  • Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
  • Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft DMB Meijers Bouw het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
  • Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door DMB Meijers Bouw gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt DMB Meijers Bouw Opdrachtgever een termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  • Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
  • DMB Meijers Bouw kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien DMB Meijers Bouw op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 • Verplichtingen Opdrachtgever
  • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan DMB Meijers Bouw worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en wat de wensen zijn, de opdracht en welk materiaal.
  • Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat DMB Meijers Bouw kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
  • Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht DMB Meijers Bouw en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
  • Opdrachtgever staat DMB Meijers Bouw toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door DMB Meijers Bouw werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van DMB Meijers Bouw en de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.
 • Meerwerk
  • Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. DMB Meijers Bouw mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
  • Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
  • Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
  • Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan DMB Meijers Bouw zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. DMB Meijers Bouw stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.
 • Levering en levertijd
  • Door DMB Meijers Bouw genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
  • DMB Meijers Bouw behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
  • DMB Meijers Bouw blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DMB Meijers Bouw, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.
 • Garantie
  • DMB Meijers Bouw staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. DMB Meijers Bouw biedt bij een volledige renovatie 10 jaar waterdichtheid garantie toe. Bij andere werkzaamheden echter maximaal 1 jaar. Deze garantie is bepalend indien er andere gebreken rondom het dak zijn, denkend aan achterstallig onderhoud aan en rondom het dak, eventueel verouderd bitumen of slecht onderhoudend zink-/ lood werk.
  • Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht door DMB Meijers Bouw gegrond wordt geacht. DMB Meijers Bouw zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
  • Een door DMB Meijers Bouw, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
  • De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van DMB Meijers Bouw heeft opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd. Ook na dat er naar de werkzaamheden van DMB Meijers Bouw zonnepanelen zijn gemonteerd of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd aan en rondom het dak.
 • Intellectuele Eigendomsrechten
  • De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke DMB Meijers Bouw verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij DMB Meijers Bouw.
  • Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van DMB Meijers Bouw en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.
 • Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  • De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DMB Meijers Bouw.
  • DMB Meijers Bouw zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. DMB Meijers Bouw kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde product. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst. Indien er tijdens de werkzaamheden spontane regenbuien of stormen ontstaan kan DMB Meijers Bouw hierop niet aansprakelijk geacht worden. DMB Meijers Bouw zal ten aller tijde er voor proberen te zorgen dat het dak waterdicht is en blijft tijdens de werkzaamheden.
  • Oplevering van de Overeenkomst ontslaat DMB Meijers Bouw van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.
  • De totale aansprakelijkheid van DMB Meijers Bouw voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van DMB Meijers Bouw, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00.
  • Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DMB Meijers Bouw aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade. Aangezien er op hoogte wordt gewerkt kan DMB Meijers Bouw niet garanderen dat er geen materialen zowel dakpannen kans hebben om naar beneden te vallen. Eventuele schade aan de woning kunnen hierop niet direct verhaald worden bij DMB Meijers Bouw.
  • Aansprakelijkheid van DMB Meijers Bouw jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door DMB Meijers Bouw gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DMB Meijers Bouw meldt.
  • De aansprakelijkheid van DMB Meijers Bouw met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever DMB Meijers Bouw onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DMB Meijers Bouw ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DMB Meijers Bouw in staat is adequaat te reageren.
  • Opdrachtgever vrijwaart DMB Meijers Bouw voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
  • DMB Meijers Bouw kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien DMB Meijers Bouw in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. DMB Meijers Bouw is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
  • Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
  • Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.
 • Wijziging Algemene Voorwaarden
  • DMB Meijers Bouw behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  • Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.dakwerkgelderland.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan DMB Meijers Bouw kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  • Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan DMB Meijers Bouw. DMB Meijers Bouw kan dan de wijziging heroverwegen. Indien DMB Meijers Bouw de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.
 • Slotbepalingen
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DMB Meijers Bouw gevestigd is.
  • Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  • Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  • DMB Meijers Bouw is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die DMB Meijers Bouw of de bedrijfsactiviteiten van DMB Meijers Bouw overneemt.

Naam: DMB Meijers Bouw
Adres: Massenweg 30
E-mailadres: info@dakwerkgelderland.nl
Telnr.: 0623960065